Soutěž o kokardy a trofeje v hodnotě 1500Kč

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Soutěž o kokardy a trofeje v hodnotě 1500Kč”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
   Obchodné meno: WAU, s.r.o.
   Sídlo: Lesná 1611/4, 908 45 Gbely
   IČO: 52 294 676
   DIČ: SK2120981445
   Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44228/T
 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 15.2.2023 do 7.3.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť
  – fyzická osoba nad 18 rokov
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže označiť v komentári udalosť na ktorú sa najviac teší. Udalosť sa musí uskutočniť na území ČR alebo SR v roku 2023.
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži sú kokardy alebo trofeje v hodnote 1500Kč / 60Eur.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou online generátora komentárov.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Barevné kokardy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 7. Ochrana osobných údajov
  Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť WAU, s.r.o.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosžou Meta a nie je s Facebookom / spoločnosťou Meta inak spojená.

  Dátum vypracovania: 15.2.2023

Nákupní košík